ДГ "Ралица"
Детска градина в с. Белащица, общ. Родопи

Мисия и визия

 

Мисия:                                                                                                                                                     

 • Чрез играта като водеща дейност, прилагането на основните и допълнителните форми на педагогическо взаимодействие ДГ да подпомага, стимулира и развива основните сфери в личностното развитие на детето, както и съвкупност от компетентности.
 • Да подкрепя и вярва в потенциалните възможности на всяко дете
 • Да създава благоприятна позитивна и разнообразна среда за неговото развитие.
 • Да мотивира учителите да развиват и реализират уменията си в най-висока степен.
 • Да стимулира и убеждава родителите, че детската градина е значима и необходима среда за пълноценното развитие на детето от ПУВ.
 • Да формира и развива основни човешки ценности, като уважение към правата и свободите на всяко дете, учител, родител и всеки друг участник в ОВП.

 Визия:

 • ДГ „Ралица“ да бъде място, където детето се чувства щастливо, защитено, уважавано и подкрепяно.
 • Предпочитана среда за 2-7-годишните деца, където се работи за тяхното умствено, физическо, емоционално, личностно и социално развитие.
 • Център за родители, намиращи подкрепа, сътрудничество, педагогическа информация.
 • Средище на хора, които обичат децата и професията, поддържат квалификацията си, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си.
 • Стимулираща игрова и образователна среда, в която детето да бъде в центъра на педагогическото взаимодействие, чувстващо се и развиващо се като щастливо играещо дете.

Ценности:

 • Организираме иновативна учеща среда.
 • Възпитаваме почит и уважение към семейните ценности, положително отношение към изконните български традиции и обичаи.
 • Даваме възможност детето да бъде откривател и чрез свободната творческа игра да трупа познавателен, нравствен, естетически, исторически и социален опит.
 • Изкуството – ритъма на цветовете, музиката, танца е основното средство чрез, което възпитаваме усета на детето за хармония, възприятията за добро и зло, естетическият вкус, любовта като най-възвишено чувство, приятелството и уважението.
 • Създаваме условия за постигане на високи резултати на база личен опит на детето и неговите индивидуални качества.
 • Демонстрираме толерантност и уважение към културните, етническите различия на децата.
 • Работим в екип със семействата на децата. Творим бъдещето заедно.
 • Педагогическата колегия, административният и обслужващият персонал повишава перманентно квалификацията си, в крак с динамиката на времето, в което живеем.

 Глобална цел:

Триединството - дете – родител – учител да работи в интерес на детето с цел постигане на пълноценно психо - физическо развитие на децата, осигуряване на училищна готовност съобразена с:

 • Възрастовите особености на децата.                                                                   
 • Личното им достойнство.
 • Уникалността на детската личност.
 • Творческите способности на детето.

 

 

ТОВА СМЕ НИЕ:

ЕКИПЪТ НА ДГ „РАЛИЦА“, СЕЛО БЕЛАЩИЦА